Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki Å›wiadczenia i zawierania umów o Å›wiadczenie usÅ‚ug elektronicznych
 5. Warunki rozwiÄ…zania umów o Å›wiadczenie usÅ‚ug elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona snack-online.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin okreÅ›la rodzaje i zakres usÅ‚ug Å›wiadczonych drogÄ… elektronicznÄ… przez StronÄ™ snack-online.com, zasady Å›wiadczenia tych usÅ‚ug, warunki zawierania i rozwiÄ…zywania umów o Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ…, a także tryb postÄ™powania reklamacyjnego.
  3. Regulamin okreÅ›la rodzaje i zakres usÅ‚ug Å›wiadczonych drogÄ… elektronicznÄ… przez StronÄ™ snack-online.com, zasady Å›wiadczenia tych usÅ‚ug, warunki zawierania i rozwiÄ…zywania umów o Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ…, a także tryb postÄ™powania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony snack-online.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majÄ… zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE

  1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  2. USŁUGODAWCA – snack-online.com wykonujÄ…cy/a dziaÅ‚alność gospodarczÄ… pod firmÄ… snack-online.com, adres siedziby: info@snack-online.com, adres do dorÄ™czeÅ„: info@snack-online.com, NIP: snack-online.com, REGON: snack-online.com, wpisanÄ… do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@snack-online.com, tel. info@snack-online.com.
  3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajÄ…ca osobowoÅ›ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawnÄ… korzystajÄ…ca z UsÅ‚ugi Elektronicznej.
  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usÅ‚uga Å›wiadczona drogÄ… elektronicznÄ… przez UsÅ‚ugodawcÄ™ na rzecz UsÅ‚ugobiorcy za poÅ›rednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  2. Åšwiadczenie UsÅ‚ug Elektronicznych na rzecz UsÅ‚ugobiorców odbywa siÄ™ na warunkach okreÅ›lonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ÅšWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ÅšWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  3. Wymagania techniczne niezbÄ™dne do wspóÅ‚pracy z systemem teleinformatycznym, którym posÅ‚uguje siÄ™ UsÅ‚ugodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglÄ…darka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. UsÅ‚ugobiorca zobowiÄ…zany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami majÄ…c na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje zwiÄ…zane ze Å›wiadczeniem UsÅ‚ug Elektronicznych za poÅ›rednictwem Strony UsÅ‚ugobiorca może skÅ‚adać za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres: info@snack-online.com
   2. W powyższej wiadomoÅ›ci e-mail, należy podać jak najwiÄ™cej informacji i okolicznoÅ›ci dotyczÄ…cych przedmiotu reklamacji, w szczególnoÅ›ci rodzaj i datÄ™ wystÄ…pienia nieprawidÅ‚owoÅ›ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie uÅ‚atwiÄ… i przyspieszÄ… rozpatrzenie reklamacji przez UsÅ‚ugodawcÄ™.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez UsÅ‚ugodawcÄ™ nastÄ™puje niezwÅ‚ocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź UsÅ‚ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysyÅ‚ana na adres e-mail UsÅ‚ugobiorcy podany w zgÅ‚oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez UsÅ‚ugobiorcÄ™ sposób.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem snack-online.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością snack-online.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony snack-online.com, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody UsÅ‚ugodawcy, któregokolwiek z elementów skÅ‚adajÄ…cych siÄ™ na treść oraz zawartość strony snack-online.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysÅ‚ugujÄ…cego UsÅ‚ugodawcy i skutkuje odpowiedzialnoÅ›ciÄ… cywilnoprawnÄ… oraz karnÄ….
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Advertising

Foto´s @Pixabay

____________
You are here: Cook-Maestro.com >> Doener-curator >> ararat-grill-beckum.doener-curator.com >> Pl >> Legal-notice